CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Wednesday, June 10, 2009

Kuliah 5: 25 Mei 2009 (Cik Hjh Halimah Harun)

Proposal Kajian Tindakan

**to be continue

Monday, May 25, 2009

Tugasan 2: Ulasan Artikel Jurnal Luar Negara

Tuesday, May 12, 2009

Kuliah 4: 11 Mei 2009 (Dr Hjh Siti Fatimah Mohd Yassin)

Kajian Kepustakaan / Tinjauan Literatur

Dalam kajian tindakan, kesan yang diperoleh pada peringkat awal tidak semestinya berjaya, oleh itu kajian akan dilakukan berulang kali sehingga mencapai objektif yang dirancang. Pencapaian objektif kajian bergantung kepada keberkesanan kaedah yang digunakan.

Keberkesanan sesuatu kaedah dapat ditentukan melalui kajian eksperimental, dimana melibatkan individu berlainan daripada penyelidik yang melaksanakan kajian tindakan tersebut untuk mengelakkan terjadinya 'bias'.

Jika diperhatikan, terdapat perkaitan antara kedua-dua bentuk kajian tetapi berbeza dari aspek pelaksanaan;

Kajian tindakan ~ merupakan kajian berbentuk kualitatif
~ dilakukan sendiri oleh penyelidik
~ melakukan penambahbaikan sehingga mencapai objektif kajian
~ tiada hipotesis dan eksperimen dijalankan
~ melibatkan masa yang panjang
~ boleh digunakan oleh penyelidik atau orang lain sebagai rujukan

Kajian eksperimantal ~ kajian berbentuk kuantitatif
~ dilakukan oleh orang lain, bukan penyelidik itu sendiri
~ tiada penambahbaikan dilakukan
~ ada hipotesis dan melibatkan eksperimen
~ masa yang singkat
~ menentukan keberkesanan sesuatu kaedah yang digunakan
dalam kajian


contoh; masalah 'mat rempit' dikalangan pelajar

* kenal pasti masalah =
1. pelajar rasa bosan dengan pembelajaran
dalam kelas.
2. mencari sesuatu yang lebih menarik dan
menghiburkan seperti merempit.

* penyelesaian =

1. ubah kaedah P & P agar lebih menarik perhatian
pelajar.
2. mendidik pelajar dengan membawa mereka ke
hospital dan menunjukkan contoh akibat merempit,
jadi pelajar takut untuk merempit kerana telah
melihat kesan akibat daripada aktiviti seumpama
itu.

Selain itu, pelaksanaan kajian tinjauan oleh beberapa penyelidik bertujuan untuk menganalisis keperluan sebelum membuat intervensi. Sebagai contoh, penyelidik mengenal pasti keperluan atau tahap pemahaman pelajar sebelum sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Oleh itu, pelajar tidak akan merasa bosan mengikuti sesi tersebut.

Model Johnson (1995)

Model ini menyatakan bentuk kitaran proses kajian;


1. Merumus masalah, membuat persoalan dan budaya yang diminati untuk dikaji.
2. Merancang pengumpulan data.
3. Mengumpul dan menganalisis data.
4. Membentuk plan tindakan.
5. Berkongsi pendapat dan plan tindakan.
6. Kajian kepustakaan.

Kajian Kepustakaan

= sorotan ke atas bahan-bahan literatur (buku, jurnal, laporan, seminar, artikel) yang dilakukan secara kritikal dan menyeluruh ke atas poin-poin penting.

Terdapat beberapa kaedah yang dititikberatkan dalam kajian kepustakaan, antaranya;

A) Membandingkan dan Membezakan

* mencari persamaan dan perbezaan dari aspek ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

* kemahiran ini digunakan apabila:
1. terdapat dua atau lebih ciri / kemungkinan
2. hendak membuat pilihan atau keputusan

B) Menganalisis

* pengolahan maklumat melalui penghuraian maklumat tersebut kepada beberapa bahagian yang lebih kecil untuk memahami konsep atau peristiwa serta merungkai makna tersirat di dalamnya.

* kemahiran ini penting dalam usaha untuk mengenali setiap bahagian maklumat, memahami perkaitan antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

* merupakan suatu kemahiran yang kompleks yang menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

C) Menilai

* kemahiran membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara daripada segala kebaikan atau kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

* digunakan semasa membuat keputusan untuk memilih sesuatu dan menerima atau menolak sesuatu idea.

D) Membuat kesimpulan

* kemahiran dalam membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau untuk mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan kajian atau penyiasatan.

* kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan.

E) Mensintesis

* kemahiran yang melibatkan penghasilan gambaran menyeluruh dalam bentuk pernyataan esei, lukisan dan artifak melalui gabungan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan.

Sunday, May 10, 2009

Aktiviti 3

8 sebab penentangan (SP) terhadap perubahan dan cara penyelesaiannya (CP):

1. Fikiran kolot akibat kongkongan adat dan budaya. (SP)
- Beri kesedaran dan beri pendedahan terhadap perkembangan teknologi terkini dan isu-isu
semasa yang memerlukan perubahan dilakukan.
(CP)

2. Takut dan tidak bersedia untuk berubah. (SP)
- Beri bimbingan dan keyakinan untuk menerima perubahan terhadap sesuatu perkara
dalam usaha menambahbaik diri dan juga organisasi.
(CP)

3. Perubahan yang tidak bersesuaian dengan kehendak dan cara hidup. (SP)
- Selidik semula dan membuat pengubahsuaian terhadap perubahan yang dirancang agar
dapat diterima ramai berdasarkan ciri-ciri yang berpadanan dengan kehendak dan cara
hidup mereka.
(CP)

4. Terikat dengan keputusan dari pihak atasan (cth: ketua komuniti/adat). (SP)
- Memberi kesedaran dan meyakinkan pihak atasan sesebuah komuniti atas perubahan yang ingin dilaksanakan agar menjadi pemula dan menjadi ikutan komuniti masyarakat bawahan. (CP)

5. Berfikiran sempit dan timbul rasa ketidakpastian terhadap perubahan. (SP)
- Memberi penjelasan tentang kebaikan dan rasionaliti perubahan yang dirancang dan menunjukkan contoh kejayaan lepas selepas sesuatu perubahan dilaksanakan. (CP)

6. Kemungkinan kedudukan atau kepentingan individu tertentu akan tergugat akibat perubahan (dalam sesebuah organisasi). (SP)
- Tidak meminggirkan kepentingan individu tertentu yang pernah memegang kedudukan penting dalam sesebuah organisasi, sebaliknya memberi ruang dan peluang kepadanya untuk terus menyumbangkan pendapat atau teguran agar rasa dihargai walaupun telah berlakunya perubahan. (CP)

7. Perubahan mengambil tempoh masa yang panjang dan mengganggu kelancaran sesuatu tugasan. (SP)
- Menambahbaik perubahan yang dirancang agar dilaksanakan secara konsisten dan efisien dalam masa yang singkat dan memberi kepuasan kepada semua pihak. (CP)

8. Terlalu selesa dengan keadaan sedia ada yang telah menjadi tabiat dan amalan harian. (SP)
- Memotivasikan mereka agar bersedia menerima perubahan yang dirancang untuk penambahbaikan cara hidup dan organisasi. (CP)

Sunday, May 3, 2009

Kuliah 3: 4 Mei 2009 (Dr. Mohd Izham bin Mohd Hamzah)

Saturday, May 2, 2009

Aktiviti 1 & Aktiviti 2

Aktiviti 1: Refleksi Kendiri Program Bina Insan Guru 2
Masalah kendiri yang dikenalpasti:
1) Pengurusan masa yang masih tidak teratur.
2) Kurang yakin atau malu untuk bercakap di hadapan orang ramai (kemahiran komunikasi
yang masih lemah).
3) Rasa rendah diri apabila berada dalam kumpulan perbincangan.
Penambahbaikan yang akan dilakukan:
1) Lebih peka dan menguruskan masa dengan lebih teratur.
2) Lebih kerap melibatkan diri dengan aktiviti sosial (bercampur dengan orang lain).
3) Mempertingkat dan menambahkan pengetahuan sedia ada supaya lebih yakin dalam
memberi pandangan dan pendapat dalam suatu kumpulan perbincangan.
Rancangan pelan tindakan untuk penambahbaikan:
Matlamat
Menjadi seorang insan yang peka dan bijak menguruskan masa, berkeyakinan tinggi dalam
berkomunikasi dan berpengetahuan serta bersedia melibatkan diri dalam sesebuah
organisasi atau kumpulan perbincangan.
Objektif
1) Dapat mendisiplinkan diri dalam menguruskan masa.
2) Membentuk keyakinan diri dalam berkomunikasi dan bersosial.
3) Membentuk diri menjadi seorang yang berpengetahuan dan sedia memberi pendapat atau
idea dalam aktiviti perbincangan kumpulan.
Pelan Tindakan:
a) Langkah yang akan diambil:
1) Menyusun aktiviti harian dengan lebih teratur dan mendisiplinkan diri agar mendahului
masa daripada yang asal (contoh: sentiasa awal 15 minit daripada waktu yang sebenar).
2) Berusaha untuk mengatasi rasa malu dan membiasakan diri bersosial dengan rakan-
rakan sama ada ketika sesi pembelajaran (kuliah), bersukan, atau aktiviti luar.
3) Memperbanyakkan membaca sumber-sumber ilmu sama ada ilmiah atau umum
sebagai persediaan minda dan lebih kerap menonjolkan diri apabila berada dalam satu-
satu kumpulan.
b) Strategi pengumpulan data:
1) Bertanyakan pandangan rakan-rakan melalui soal selidik dengan mengedarkan soalan
berkaitan diri saya sama ada kekuatan atau kelemahan bagi menambahbaik
tingkahlaku sedia ada.
2) Setelah melakukan sesuatu aktiviti, saya akan bertanya tentang kewajaran atau
kelemahan bagi setiap tindakan yang diambil terhadap rakan-rakan, pensyarah atau
orang lain.
3) Menguji pengetahuan sedia ada dengan melakukan perbincangan tidak rasmi dalam
kumpulan atau rakan-rakan agar dapat mengenalpasti pengetahuan yang masih belum
dikuasai atau yang telah dikuasai.
c) Langkah pemantauan:
1) Memastikan jam diubahsuai agar waktu yang tertera awal 15 minit daripada waktu yang
asal dan mendisiplinkan diri menurut/ melaksanakan apa yang telah dirancang supaya minda
terbiasa dengan suasana tersebut dan seterusnya menjadi amalan pada setiap hari.
2) Kerap bertanya pendapat daripada rakan-rakan dan meminta bantuan mereka agar sentiasa
mengingatkan saya untuk mengubah tingkah laku untuk mencapai matlamat dan objektif
yang dirancang.
3) Memastikan setiap hari saya akan memperuntukkan masa untuk membaca bahan-bahan
ilmu daripada pelbagai sumber.
d) Cara menilai untuk memastikan pencapaian perancangan/ pelaksanaan:
1) Menilai adakah saya tidak lagi lewat atau terburu-buru dalam menyiapkan tugasan (tidak
melengah-lengahkan masa).
2) Bertanya kepada rakan-rakan adakah mereka melihat perubahan pada diri saya atau tidak
supaya dapat membuat penambahbaikan.
3) Menerangkan kembali apakah pengetahuan yang telah diperolehi kepada rakan-rakan agar
dapat menguji diri saya dalam penguasaan suatu ilmu pengetahuan.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aktiviti 2: Refleksi Kursus Kaedah Mengajar
Pembentukan kumpulan perbincangan:
Ketua : Nadiah binti Yusof (P 48681)
Pencatat : Normahidayu binti Mohd Nordin (P 48642)
Pembentang : Siti Khadijah binti Rafli (P 48691)
Tajuk : Mitosis (Biologi)
Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran:
1) Pelajar sukar untuk menggambarkan setiap proses atau perubahan yang berlaku dalam
setiap peringkat mitosis.
2) Pelajar masih keliru atau sukar untuk membezakan istilah-istilah yang digunakan dalam
setiap peringkat mitosis seperti kromatin, kromatid atau kromosom.
3) Pelajar sukar untuk mengingat susunan p
eringkat-peringkat dalam mitosis.
Cadangan strategi/ kaedah pengajaran untuk mengatasi masalah:
1) Guru boleh mengubah kaedah pengajaran dari bentuk kuliah kepada bentuk lakonan supaya
pelajar dapat sama-sama melibatkan diri dan menggambarkan keadaan sebenar dalam setiap
peringkat proses mitosis. Contohnya, perpisahan pasangan kromosom yang bergerak ke arah
kutub yang bertentangan.
2) Kaedah pembelajaran kooperatif (jigsaw) boleh diaplikasikan untuk mengatasi kesukaran
pelajar untuk membezakan istilah-istilah dalam mitosis. Melalui kaedah ini, pelajar
dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada tiga orang pelajar. Setiap ahli
kumpulan akan menerima tugasan yang berbeza, sebagai contoh seorang pelajar akan
mencari maklumat tentang istilah kromatin, seorang lagi tentang istilah kromatid dan
seterusnya. Kemudian pelajar yang menerima tugasan tentang kromatin akan berkumpul
dengan ahli kumpulan lain yang membincangkan perkara yang sama. Setelah perbincangan
dilakukan, pelajar bagi setiap kumpulan akan kembali kepada kumpulan asal dan
menerangkan hasil dapatan daripada perbincangan tersebut. Begitu juga bagi pelajar-pelajar
untuk tugasan yang lain. Oleh itu setiap ahli kumpulan bertanggungjawab ke atas setiap
tugasan yang diberi kerana penjelasan atau penerangan yang salah kepada ahli kumpulan
sendiri akan menggagalkan sesebuah kumpulan itu.
3) Kekeliruan pelajar dalam menyusun peringkat-peringkat dalam mitosis dapat diatasi dengan
menggunakan kaedah 'mneumonik'. Sebagai contoh, peringkat-peringkat yang terlibat dalam
mitosis adalah 'Interfasa', 'Profasa', 'Metafasa', 'Anafasa' dan 'Telofasa'. Pelajar mungkin keliru
kerana sebutan akhir setiap peringkat agak serupa. Dalam kaedah 'mnemonik', pelajar hanya
perlu mengambil huruf pertama bagi setiap peringat iaitu 'I', 'P', 'M', 'A' dan 'T'. Seterusnya
huruf-huruf ini boleh dibentuk menjadi ayat seperti 'I Pak MAT'.

Thursday, April 30, 2009

Kuliah 2: 27 April 2009 (Dr Hjh Siti Fatimah Mohd Yassin)Tujuan Kajian Tindakan

Secara umumnya terdapat dua tujuan kajian tindakan, iaitu;

1) Merancang -- Tindakan -- Pemerhatian -- Refleksi

~ langkah pelaksanaan kajian tindakan seperti ini adalah bagi menjalankan projek teras bertujuan untuk melaporkan hasil kajian kepada sesebuah organisasi/pihak pentadbiran.

2) Kajian Kepustakaan -- Pengumpulan Data -- Analisis Data -- Sumbangan Kepada
Bidang Pengetahuan


~ langkah pelaksanaan kajian tindakan seperti ini adalah bagi menjalankan
projek akademik dan penulisan artikel
ilmiah.

Walaubagaimanapun, kedua-dua reka bentuk tersebut saling berkait dalam pelaksanaan kajian tindakan oleh seseorang penyelidik atau guru.

Reka Bentuk Kajian Tindakan

Kajian tindakan melibatkan proses refleksi, merancang, tindakan dan pemerhatian yang berlaku secara berulang sehingga mencapai tahap penambahbaikan yang diinginkan oleh penyelidik atau dikategorikan sebagai berjaya mencapai matlamat atau objektif kajian.

Berikut adalah beberapa contoh model kajian tindakan oleh beberapa orang penyelidik:

1) Kemmis (1983)2)
Coghlan & Brannick (2001)

3)
MacIsaac (1995)4)
Lain-lain